ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επαγγελματικές μεταφράσεις κάθε νομικού εγγράφου. Επικύρωση μεταφράσεων από δικηγόρους, επικυρωμένα αντίγραφα πρωτοτύπων. Έγκυρη μετάφραση από δικηγόρο κάθε αντιγράφου.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δικηγόροι μεταφραστές μεταφράζουν από Αγγλικά σε Ελληνικά, πλήρως επαγγελματικά. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρωμένες επαγγελματικές, με άμεση παράδοση στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΑ

Δικηγόροι μεταφραστές μεταφράζουν από αγγλικά σε ελληνικά. Πλήρως επαγγελματικές μεταφράσεις για κάθε έγγραφο και κάθε κείμενο συμφωνητικού, σύμβασης, δικαστικής απόφασης, υποδείγματος κλπ.