ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ GLiE SAT

Greek Law in English Skills Assessment Test

GLiE SAT INTERMEDIATE – GLiE SAT ADVANCED

 

Η πιστοποίηση GLiE SAT παρέχεται με την επιτυχή εξέταση στη σύνταξη και τη μετάφραση ελληνικών νομικών κειμένων στα αγγλικά. Πιστοποιεί την ικανότητα μετάφρασης νομικών κειμένων από ελληνικά προς αγγλικά αλλά ταυτόχρονα και την ικανότητα σύνταξης νομικών κειμένων απευθείας στα αγγλικά. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μοναδική πιστοποίηση, με την οποία, εκτός από τις μεταφραστικές δεξιότητες, εξετάζεται και η ικανότητα σύνταξης νομικών κειμένων απευθείας στα αγγλικά.

 

Η εξεταστέα ύλη, βάσει της οποίας παρέχεται η πιστοποίηση, είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου δικηγόρου που επικοινωνεί και εξυπηρετεί πελάτες και εργάζεται σε υποθέσεις που προϋποθέτουν τη χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας. Δεν πρόκειται απλά για μια βεβαίωση παρακολούθησης ενός προγράμματος μετάφρασης ή αγγλικής νομικής ορολογίας, αλλά για μια πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί βάσει ενός προσεκτικά δομημένου προγράμματος με στοχευμένες θεματικές ενότητες αστικού και εμπορικού δικαίου, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τον κάτοχό της σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε χρόνο πρακτικά χρήσιμο.

 

Η πιστοποίηση GLiE SAT περιλαμβάνει 2 επίπεδα αξιολόγησης

 

Το πρώτο επίπεδο, στο οποίο αντιστοιχεί η πιστοποίηση GLiE SAT Intermediate, έχει σχεδιαστεί για την απόκτηση μεταφραστικών και συντακτικών δεξιοτήτων περιορισμένης επάρκειας εργασίας (limited working proficiency). Παρέχεται με την επιτυχή εξέταση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Legal English & Legal Translation (el-en), το οποίο απευθύνεται σε όποιον έχει ελάχιστη ή περιορισμένη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας. Η απόκτηση της πιστοποίησης GLiE SAT Intermediate βεβαιώνει ότι κάτοχός της έχει επαρκή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας και δυνατότητα κατανόησης νομικών κειμένων που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη δυνατότητα σύνταξης και μετάφρασης στα αγγλικά απλών νομικών κειμένων.

 

Το δεύτερο επίπεδο, στο οποίο αντιστοιχεί η πιστοποίηση GLiE SAT Advanced, έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση και εξάσκηση των μεταφραστικών και συντακτικών δεξιοτήτων προσφέροντας επαγγελματική επάρκεια εργασίας (professional working proficiency). Παρέχεται με την επιτυχή εξέταση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Legal English & Legal Translation (el-en) for Advanced Learners, το οποίο απευθύνεται σε όποιον έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Legal English & Legal Translation (el-en). Η απόκτηση της πιστοποίησης GLiE SAT Advanced βεβαιώνει ότι κάτοχός της έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας και δυνατότητα άμεσης σύνταξης και μετάφρασης ελληνικών νομικών κειμένων στα αγγλικά.

 

 

Η πιστοποίηση GLiE SAT απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους, τελειόφοιτους ή απόφοιτους της νομικής σχολής όσο και σε μεταφραστές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη νομική μετάφραση από ελληνικά προς αγγλικά. Η παρακολούθηση των αντίστοιχων προγραμμάτων προϋποθέτει καλή γνώση των αγγλικών γενικής χρήσης.