ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ GLiE SAT

Greek Law in English Skills Assessment Test

GLiE SAT INTERMEDIATE – GLiE SAT ADVANCED

Πιστοποίηση αγγλικής νομικής ορολογίας, τεστ δεξιοτήτων αγγλικής νομικής ορολογίας, αγγλική νομική ορολογία χαρτί, αναγνωρισμένη πιστοποίηση αγγλικής νομικής ορολογίας,  πτυχίο αγγλικής νομικής ορολογίας
Πιστοποίηση Αγγλικής Νομικής Ορολογίας

Τι είναι η πιστοποίηση GLiE SAT 

Η πιστοποίηση GLiE SAT σημαίνει Greek Law in English Skills Assessment Test και παρέχεται μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Greek Law in English με την επιτυχή εξέταση στη μετάφραση ελληνικών - ή και τη σύνταξη - νομικών κειμένων στα αγγλικά. Ανάλογα με το επίπεδο, πιστοποιεί την ικανότητα μετάφρασης νομικών κειμένων από ελληνικά προς αγγλικά καθώς και την ικανότητα σύνταξης νομικών κειμένων απευθείας στα αγγλικά. Με άλλα λόγια, αποτελεί τη μοναδική πιστοποίηση, με την οποία, εκτός από τις μεταφραστικές δεξιότητες, εξετάζεται και η ικανότητα σύνταξης νομικών κειμένων απευθείας στα αγγλικά.

 

Ποιο είναι το περιεχόμενο της πιστοποίησης GLiE SAT 

Η εξεταστέα ύλη, βάσει της οποίας παρέχεται η πιστοποίηση, είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες και απαιτήσεις του σύγχρονου δικηγόρου που επικοινωνεί και εξυπηρετεί πελάτες και εργάζεται σε υποθέσεις που προϋποθέτουν τη χρήση της αγγλικής νομικής ορολογίας. Δεν πρόκειται απλά για μια βεβαίωση παρακολούθησης ενός προγράμματος μετάφρασης ή αγγλικής νομικής ορολογίας, αλλά για μια πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί βάσει ενός προσεκτικά δομημένου προγράμματος με στοχευμένες θεματικές ενότητες αστικού και εμπορικού δικαίου, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τον κάτοχό της σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε χρόνο πρακτικά χρήσιμο.

 

Η πιστοποίηση GLiE SAT περιλαμβάνει 2 επίπεδα αξιολόγησης

Το πρώτο επίπεδο, στο οποίο αντιστοιχεί η πιστοποίηση GLiE SAT Intermediate, έχει σχεδιαστεί για την απόκτηση μεταφραστικών και συντακτικών δεξιοτήτων περιορισμένης επάρκειας εργασίας (limited working proficiency). Παρέχεται με την επιτυχή εξέταση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Legal English & Legal Translation (el-en), το οποίο απευθύνεται σε όποιον έχει ελάχιστη ή περιορισμένη γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας. Η απόκτηση της πιστοποίησης GLiE SAT Intermediate βεβαιώνει ότι κάτοχός της έχει επαρκή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας και δυνατότητα κατανόησης νομικών κειμένων που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά με ταυτόχρονη δυνατότητα σύνταξης και μετάφρασης στα αγγλικά απλών νομικών κειμένων.

 

Το δεύτερο επίπεδο, στο οποίο αντιστοιχεί η πιστοποίηση GLiE SAT Advanced, έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση και εξάσκηση των μεταφραστικών και συντακτικών δεξιοτήτων προσφέροντας επαγγελματική επάρκεια εργασίας (professional working proficiency). Παρέχεται με την επιτυχή εξέταση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Legal Translation (el-en) & Legal Drafting, το οποίο απευθύνεται σε όποιον έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Legal English & Legal Translation (el-en). Η απόκτηση της πιστοποίησης GLiE SAT Advanced βεβαιώνει ότι κάτοχός της έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής νομικής ορολογίας και δυνατότητα μετάφρασης πιο απαιτητικών νομικών κειμένων από ελληνικά προς αγγλικά και άμεσης σύνταξης απλών νομικών κειμένων απευθείας στα αγγλικά.

 

Σε ποιους απευθύνεται η πιστοποίηση GLiE SAT 

Η πιστοποίηση GLiE SAT απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους, τελειόφοιτους ή απόφοιτους της νομικής σχολής όσο και σε μεταφραστές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη νομική μετάφραση από ελληνικά προς αγγλικά. Η παρακολούθηση των αντίστοιχων προγραμμάτων προϋποθέτει καλή γνώση των αγγλικών γενικής χρήσης.