ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2022


Δείτε παρακάτω τα προγράμματα αγγλικής νομικής ορολογίας του νέου κύκλου που έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022 και που προσφέρονται με τη μορφή εξ αποστάσεως σεμιναρίων με ζωντανές εβδομαδιαίες παραδόσεις μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα  ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ είναι ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο αγγλικής νομικής ορολογίας που εστιάζει στην κατανόηση και σωστή χρήση των απαραίτητων όρων και εννοιών της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαιτούνται στην καθημερινή δικηγορική πρακτική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μετάφραση εμπορικών συμβάσεων, εταιρικών εγγράφων, κατανόηση νομικής ορολογίας σε κείμενα που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά και στα ελληνικά, σημειώσεις, παραδείγματα καθώς και ασκήσεις ορολογίας και μετάφρασης. 

Η παρακολούθηση γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 

ΕΝΑΡΞΗ:  Τετάρτη 9/3/2022

ΛΗΞΗ:  Τετάρτη 25/5/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 εβδομάδες, 30 ώρες

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Τετάρτη 19:00 - 22:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 320€

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ίλια Γαβριώτου


Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων σεμιναρίων αγγλικής νομικής ορολογίας και νομικής μετάφρασης που έχουν ξεκινήσει από το 2018. Επικεντρώνεται στην κατανόηση και σωστή χρήση των βασικών όρων και φράσεων της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαντώνται σε νομικά κείμενα που έχουν συνταχθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προσφέρεται πρακτικός οδηγός για τη μετάφραση στα αγγλικά των βασικών μορφών εμπορικών συμβάσεων και εταιρικών εγγράφων. Περιλαμβάνει υποδείγματα και ασκήσεις. Όλο το υλικό μελέτης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν καλή γνώση της βασικής αγγλικής νομικής ορολογίας που απαιτείται στην καθημερινή δικηγορική πρακτική στα πλαίσια της ενασχόλησης με νομικά κείμενα που έχουν συνταχθεί κυρίως βάσει του ελληνικού αστικού και εμπορικού δικαίου αλλά και με κείμενα νομικού περιεχομένου που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά. 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παρακολούθησης: Η παρακολούθηση προϋποθέτει καλή γνώση των γενικών αγγλικών (επίπεδο C2/C1) και γνώση ή ικανότητα κατανόησης των βασικών νομικών εννοιών του ελληνικού αστικού και εμπορικού δικαίου που συνήθως απαντώνται σε συμβάσεις.

 

Τι επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με ευκολία βασικές εκφράσεις που περιλαμβάνονται σε νομικά κείμενα που έχουν συνταχθεί στα αγγλικά ή που πρέπει να μεταφραστούν από ελληνικά προς αγγλικά.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Η σχετική ανακοίνωση θα γίνει έως και 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (el-en)

Το πρόγραμμα  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (el-en) είναι ένα εξειδικευμένο εξ αποστάσεως σεμινάριο αγγλικής νομικής ορολογίας και μετάφρασης συμβάσεων από ελληνικά προς αγγλικά. Περιλαμβάνει υποδείγματα συμβάσεων, σημειώσεις, παραδείγματα και ασκήσεις ορολογίας και μετάφρασης. 

Η παρακολούθηση γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 

ΕΝΑΡΞΗ: Τρίτη 1/3/2022

ΛΗΞΗ: Πέμπτη 19/5/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 εβδομάδες, 30 ώρες

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Τρίτη, Πέμπτη 21:00 - 22:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 320€

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ίλια Γαβριώτου


 

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων σεμιναρίων αγγλικής νομικής ορολογίας και νομικής μετάφρασης που έχουν ξεκινήσει από το 2018. Επικεντρώνεται στη σωστή χρήση όλων των βασικών φράσεων της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαντώνται σε συμβάσεις που έχουν συνταχθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και περιλαμβάνει υποδείγματα συμβάσεων και πλήθος ασκήσεων. Όλο το υλικό μελέτης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (el-en) απευθύνεται σε νομικούς και μεταφραστές που καλούνται να μεταφράσουν από ελληνικά προς αγγλικά συμβάσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παρακολούθησης: Η παρακολούθηση προϋποθέτει καλή γνώση των γενικών αγγλικών (επίπεδο C2/C1) και γνώση ή ικανότητα κατανόησης των βασικών νομικών εννοιών του ελληνικού αστικού και εμπορικού δικαίου που συνήθως απαντώνται σε συμβάσεις.

 

Τι επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (el-en) οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με ευκολία τις βασικές εκφράσεις στα αγγλικά που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και να μεταφράζουν από ελληνικά προς αγγλικά συμβάσεις που απαντώνται στη δικηγορική πρακτική.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Η σχετική ανακοίνωση θα γίνει έως και 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.


ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (el-en)

Το πρόγραμμα  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (el-en) είναι ένα εξειδικευμένο εξ αποστάσεως σεμινάριο αγγλικής νομικής ορολογίας που περιλαμβάνει μετάφραση εταιρικών εγγράφων από ελληνικά προς αγγλικά και σύνταξη κειμένων στα αγγλικά στα πλαίσια της γραπτής επικοινωνίας του δικηγόρου με τον πελάτη. Περιλαμβάνει υποδείγματα καταστατικών, ισολογισμών, αποφάσεων ΓΣ & ΔΣ, εξωεταιρικών συμφωνιών, εγγυητικών επιστολών, επιστολών προθέσεων, ενημερωτικών επιστολών, σημειώσεις, παραδείγματα σύνταξης email προς πελάτες καθώς και ασκήσεις ορολογίας και μετάφρασης. 

Η παρακολούθηση γίνεται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 

ΕΝΑΡΞΗ: Τρίτη 24/5/2022

ΛΗΞΗ: Πέμπτη 28/7/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 εβδομάδες, 30 ώρες

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Τρίτη, Πέμπτη 21:00 - 22:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 320€

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ίλια Γαβριώτου


 

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων επιτυχημένων σεμιναρίων αγγλικής νομικής ορολογίας και νομικής μετάφρασης που έχουν ξεκινήσει από το 2018. Επικεντρώνεται στη σωστή χρήση όλων των βασικών φράσεων της αγγλικής νομικής ορολογίας που απαντώνται σε εταιρικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και περιλαμβάνει υποδείγματα εταιρικών εγγράφων και πλήθος ασκήσεων. Επίσης καλύπτει και τις καθημερινές ανάγκες γραπτής επικοινωνίας του δικηγόρου με αγγλόφωνους πελάτες. Όλο το υλικό μελέτης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (el-en) απευθύνεται σε νομικούς και μεταφραστές που καλούνται να μεταφράσουν από ελληνικά προς αγγλικά εταιρικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί βάσει του ελληνικού δικαίου. 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παρακολούθησης: Η παρακολούθηση προϋποθέτει καλή γνώση των γενικών αγγλικών (επίπεδο C2/C1) και γνώση ή ικανότητα κατανόησης των βασικών νομικών εννοιών του αστικού και εμπορικού δικαίου που συνήθως απαντώνται σε συμβάσεις.

 

Τι επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση: Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (el-en) οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν με ευκολία τις βασικές εκφράσεις στα αγγλικά που περιλαμβάνονται σε εταιρικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και να μεταφράζουν από ελληνικά προς αγγλικά βασικά εταιρικά έγγραφα που απαντώνται στη δικηγορική πρακτική. Παράλληλα αποκτάται η γνώση σύνταξης email και επιστολών στα αγγλικά με χρήση δόκιμων εκφράσεων που είναι απαραίτητες στο χώρο εργασίας (business English).

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων. Η σχετική ανακοίνωση θα γίνει έως και 3 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.